torstai, 14. syyskuu 2017

อดีต...ปัจจุบัน...และอนาคต

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการพบโรคเอดส์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2524 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDSได้ออกรายงานฉบับหนึ่งมีชื่อว่า "AIDS at 30: Nations at the crossroads" รายงานดังกล่าวระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ทั่วโลกลดลงเกือบ 25% โดยเฉพาะในอินเดียมีอัตราการลดลงของจ านวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ มากกว่า 50% และ 35% ในแอฟริกาใต้ ซึ่งทั้งอินเดียและแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี จ านวนมากที่สุดของทวีปเอเชียและแอฟริกาตามล าดับ แม้อัตราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกจะ ลดลง แต่จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกยังคงมีอยู่สูงมาก กล่าวคือ ราว ๆ 7,000 ราย/วัน รายงานดังกล่าวของ UNAIDSระบุว่า ราว ๆ 26% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ๆ ทั้งหมด เป็น ผู้หญิงอายุ 15-24 ปี และการติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของสตรีวัยเจริญ พันธุ์ รายงาน "AIDS at 30: Nations at the crossroads" ของ UNAIDS ระบุว่า นับตั้งแต่มีรายงานการพบ โรคเอดส์เป็นครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ไปแล้วจ านวนเกือบ 30 ล้าน คนทั่วโลก (25-33 ล้านคน) และประมาณการว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยเอดส์ราว ๆ 34 ล้านคน (30.9-36.9 ล้านคน) “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าที่ส าคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ๆ ใน เด็ก เนื่องจากสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร และช่วงให้นมลูก มีจ านวนมากขึ้น โดยผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ๆ ที่เป็นเด็กในปี พ.ศ.2552 มีจ านวนน้อยกว่าในปี พ.ศ.2544 ถึง 26%” รายงานดังกล่าวของ UNAIDSระบุในปี พ.ศ.2552 มีจ านวนทารกที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการติดเชื้อ เอชไอวี ชุดตรวจ hiv หรือการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ราว ๆ 370,000 คนทั่วโลก ซึ่งเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในกลุ่ม ประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ขณะที่การรักษาหรือการเข้าถึงยาที่ จ าเป็นส าหรับผู้ป่วยเอดส์ รายงานดังกล่าวของ UNAIDS ระบุว่า จนถึง ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ผู้ป่วยเอดส์ จ านวนราว ๆ 6.6 ล้านคน ในประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย ได้รับยาต้านไวรัส (antiretroviral therapy) ซึ่ง เป็นจ านวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเกือบ 22 เท่าเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในปี พ.ศ.2544 โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2553 มีผู้ป่วยเอดส์ที่เริ่มได้รับยาต้านไวรัสเป็นจ านวนถึง 1.4 ล้านคนทั่วโลก ซึ่ง เป็นจ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าถึงยาต้านไวรัสมากกว่าในทุก ๆ ที่ผ่านมา และจนถึง ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 ที่ผ่าน มาเช่นกัน มีเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสจ านวนมากกว่า 420,000 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เพิ่มขึ้น ม า ก ก ว่ า 5 0 % ข อ ง จ า น ว น เ ด็ ก ที่ ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี ที่ ไ ด้รั บ ย า ต้ า น ไ ว รั ส ใ น ปี พ . ศ . 2 5 5 1 อย่างไรก็ตาม รายงาน "AIDS at 30: Nations at the crossroads" ของ UNAIDSระบุว่ายังมีช่องว่าง ของการเข้าถึงยาต้านไวรัสอยู่มาก กล่าวคือ จนถึง ณ สิ้นปี พ.ศ.2553 มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นจ านวนถึงประมาณ 9 ล้านคน แต่ผู้ป่วยเหล่านี้กลับไม่ได้ รับยาต้านไวรัส ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รายงานดังกล่าวของ UNAIDS ระบุว่า อัตราผู้ป่วยติด เชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ ๆ ที่ลดลงค่อนข้างมากนั้น เป็นผลมาจากความพยายามในการรณรงค์ ป้องกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในหมู่หนุ่มสาว อย่างไรก็ตาม พบว่า วัยรุ่นสาวแค่ 49% ที่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ชายหนุ่ม 74% รับรู้ในเรื่องนี้ พร้อมกันนี้ รายงาน "AIDS at 30: Nations at the crossroads" ของ UNAIDSยังกล่าวถึงทรัพยากรใน การต่อสู้กับโรคเอดส์ว่าการลงทุนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการรณรงค์รักษาและป้องกันโรคเอดส์ของ บรรดาประเทศที่มีรายได้ต่ าถึงปานกลาง หรือประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลาย เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าใน ระหว่างปี พ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2552 กล่าวคือ เพิ่มจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 15.9 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรของนานาชาติเพื่อการนี้ลดลงอย่างมาก ในปี พ.ศ.2553 จากเหตุผลที่ว่าการ ต่อสู้กับโรคเอดส์ของประเทศที่ก าลังพัฒนาส่วนใหญ่พึ่งพาทรัพยากรที่เป็นเงินบริจาคจากนานาชาติ

torstai, 14. syyskuu 2017

เนื้อแท้ของเทคโนโลยี 960H ความแตกต่างที่สัมผัสได้

cctv-article- 960h-technology-1

 

เซนเซอร์ใหม่ พิกเซลในแนวนอนมากยิ่งขึ้น

960H คือเซนเซอร์รับภาพขั้นสูงชนิดใหม่ที่ให้คุณภาพภาพขั้นสูงสุดสำหรับมาตรฐาน PAL และ NTSC เซนเซอร์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโซลูชั่นความละเอียดมาตรฐานกับโซลูชั่นความละเอียดสูง 960H มีความสามารถในการจับรายละเอียดของภาพได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ เซนเซอร์สามารถจับภาพ 976 พิกเซล โดยที่มีความละเอียดสูงมากกว่าเซนเซอร์ 760H แบบอะนาล็อกรุ่นก่อนหน้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์

 

เปลี่ยนสู่แนวนอน

ความละเอียดในแนวนอนมีการให้คำจำกัดความไว้ในโลกแห่งเทคโนโลยีการแสดงผลว่าหมายถึง จำนวนพิกเซลที่พาดผ่านบนหน้าจอ สำหรับการใช้งานจากแหล่งวิดีโอ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิด จะมีการแสดงผลออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนของเส้นแนวตั้งสีขาวและดำที่สลับกันอยู่นั้นสามารถถูกปรับแก้ไขไปตามความสูงของภาพและถูกอ้างอิงถึงว่าเป็นเส้นทีวีไลน์ (TVL)

cctv-article- 960h-technology-2cctv-article- 960h-technology-1

หากต้องการระบุหาความละเอียดยังผลในแนวนอนสำหรับเซนเซอร์ที่กำหนดสามารถทำได้ง่ายๆโดยการหารจำนวนพิกเซลในแนวนอนด้วยอัตราส่วนภาพ: พิกเซลแนวนอน/อัตราส่วนภาพ = ความละเอียดสูงสุดในแนวนอน เมื่อคำนวณตามสูตรนี้ เราจะได้ค่าความละเอียดเท่ากับ 720TVL สำหรับเซนเซอร์CCD 960H: 960 / (4:3) = 720 TV การคำนวณนี้เป็นตัวระบุความละเอียดสูงสุดที่กล้องขาวดำซึ่งมี 960 พิกเซลในแนวนอน จะสามารถให้ได้ตามทฤษฎ

อย่างไรก็ตาม ฟิลเตอร์สีของกล้อง CCD มีการใช้ส่วนหนึ่งของความละเอียดทั้งหมดเพื่อตรวจหาความแตกต่างของสี ดังนั้น เมื่อใช้อัลกอริธึมแยกสีซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด กล้อง 960H จึงสามารถมีความละเอียดของความสว่างเท่ากับ650 TVL ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล้อง 760H มีความละเอียดในแนวนอนในโหมดโมโนโครมสูงสุด 570TVL โดยที่มีความละเอียดของความสว่างเท่ากับ 540TVL

 

ความละเอียดตามมาตรฐาน

ความละเอียดแนวตั้งจะถูกแยกออกจากแบนด์วิธระบบ และถูกให้คำจำกัดความถึงความสามารถของระบบในการปรับปรุงคุณภาพของเส้นแนวนอน ความละเอียดนี้แสดงเป็นจำนวนของเส้นสแกนแนวนอนที่เด่นชัดซึ่งมีสีขาวและดำสลับกันเส้นเหล่านี้สามารถปรับแก้ได้อย่างน่าพึงพอใจบนจอโทรทัศน์ มาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบวิดีโออะนาล็อก ได้แก่ PAL (625 เส้น), NTSC (525 เส้น) และ SECAM (625 เส้น) อย่างไรก็ตาม มีเพียงเส้นสแกนบางส่วนเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงผลภาพ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ PAL จากจำนวนเส้นในแนวนอนทั้งหมด 625 เส้น มี 49 เส้นที่ถูกใช้สำหรับการปิดภาพ ส่งผลให้มีความละเอียดแนวตั้งสูงสุดเท่ากับ576 เส้นในแนวนอน

cctv-article- 960h-technology-3

 

รับประโยชน์สูงสุดจาก 960H

เซนเซอร์ 960H ให้ภาพวิดีโอที่คมชัดด้วยความละเอียดสูงสุดสำหรับระบบอะนาล็อก และมอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นในสภาพแสงน้อย ด้วยจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้นและภาพที่มีความละเอียดมากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ เฟรมจึงบรรจุข้อมูลและรายละเอียดได้มากขึ้น กรอบของภาพที่กว้างขึ้นยังให้ภาพที่สมจริงอีกด้วย คุณจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากจอกว้างแบบล่าสุด เซนเซอร์ 960H 
มีความแตกต่างจากเซนเซอร์ 4CIF หรือ 760H เพราะภาพจะไม่เพี้ยนและไม่ถูกยืดออก ด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นน้อยมากแต่ได้มาซึ่งคุณภาพของภาพที่ดียิ่งขึ้น โซลูชั่น 960H จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ปรารถนาเทคโนโลยีอะนาล็อกความละเอียดสูงที่สุด การที่จะได้รับประโยชน์จากคุณภาพภาพที่โดดเด่นนี้อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาโซลูชั่นระบบ 960H ที่พร้อมสรรพสมบูรณ์แบบ จนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนประกอบของระบบที่จำเป็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก แต่เมื่อ 960H DVR และจอภาพความละเอียดสูงที่รองรับ 720TVL เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ตอนนี้จึงถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาอัพเกรดระบบกล้องวงจรปิดของคุณ

cctv-article- 960h-technology-4

torstai, 14. syyskuu 2017

Moikka maailma!

Onnittelut uudesta blogistasi!

Tämä on esimerkkiartikkeli. Uutta sisältöä voit luoda blogin hallinnan kautta. Voit poistaa tämän artikkelin artikkeliarkiston kautta.